Tvorivá informatika

séria učebníc pre pre predmet informatika na ZŠ a SŠ



O učebnici Tvorivá informatika. 1. zošit s internetom

Zošit Tvorivá informatika – Prvý zošit s Internetom je súčasťou série zošitov Tvorivá informatika. Snahou týchto zošitov je:

 • otvorenosť a flexibilita (aby sa na školách dali používať rôznymi spôsobmi, v rôznom poradí),
 • prispievať k integrácii IKT aj do iných predmetov,
 • uplatňovať moderný konštruktivistický prístup,
 • rozvíjať u žiakov zručnosti komunikovať a spolupracovať,
 • rozvíjať aj ďalšie kompetencie ako kritické vnímanie a myslenie, vyššie poznávacie funkcie, rozhodovanie,
 • atraktívnosť pre žiakov aj ich učiteľov.

1. zošit s internetom je určený žiakom nižších ročníkov osemročných gymnázií, alebo žiakom II. stupňa základných škôl. Jeho obsah je zameraný na získanie vedomostí a zručností potrebných pri riešení úloh v prostredí internetu.

Zošit je rozdelený do 10 kapitol. Obsahuje prevažne úlohy, ktoré vychádzajú z každodenného života alebo zo školy. Niektoré úlohy sú uvedené priamo s návodmi na ich vyriešenie, iné obsahujú iba námety na samostatné aktivity, alebo aktivity, ktoré sa dajú riešiť iba v spolupráci v skupinách.

[obrázok: obsah zošita]

Zošit obsahuje i niekoľko otázok. Odpovede na niektoré z nich sa dajú nájsť priamo v zošite, ostatné sú uvádzané ako otázky na zamyslenie.

Prvé kroky s internetom

V úvode zošita sa nepokúšame podať úplnú a konečnú definíciu internetu. Radšej sa pýtame, ako nám internet môže pomôcť. Žiaka motivujeme niektorými odpoveďami na otázku Na čo všetko môžeme internet použiť?.

Internet ako zdroj informácií

Prvé kroky s webovými stránkami robí žiak na stránkach, ktoré dávajú šikovnému učiteľovi okrem priestoru na budovanie základných informatických zručností aj možnosti na otvorenie diskusií na iné, pre žiaka zaujímavé témy. Žiak sa zoznámi, napríklad, so stránkou Linky detskej istoty, alebo so stránkou mladých záchranárov a zistí, že internet nie je hračka, ale môže pre neho byť skutočným užitočným zdrojom praktických a dôležitých informácií.

Ukážka úlohy zo zošita: Projekt Škola mladých záchranárov chce pomáhať žiakom škôl zvládnuť základy záchranárstva. Pozri si webovú stránku projektu na adrese www.zachranari.sk. Porozmýšľaj, či je webová stránka pre teba aspoň trochu užitočná. Nájdi na nej, napríklad, zásady poskytovania prvej pomoci.

[obrázok: Ukážka zo zošita]

Neskôr s deťmi uvažujeme o tom, ako získať adresy webových stránok. Od základných možností ako sú nájdenie adresy v časopise, či od kamaráta alebo aj uhádnutie adresy, prechádzame ku katalógovému vyhľadávaniu webových stránok, ktoré prirovnávame ku hľadaniu knihy v knižnici.

Ukážka úlohy zo zošita: Spýtaj sa svojho učiteľa, či aj vaša škola má svoju webovú stránku. Ak áno, nájdi ju v katalógu webových stránok na adrese www.zoznam.sk. Ak sa ti to nepodarí, pripomeň svojmu učiteľovi, nech ju nezabudne do katalógu zaradiť. Ak vaša škola stránku nemá, nájdi webovú stránku niektorej školy z najbližšieho mesta vo vašom okolí.

Vybranými úlohami sa v zošite pokúšame vyvíjať nepriamo i tlak na školy a učiteľov. Ak totiž škola vlastnú webovú stránku nemá, možno práve žiakove zvedavé otázky pri riešení úloh primäjú učiteľa informatiky, aby ju vytvoril. Na druhej strane, veľa učiteľov svoju webovú stránku už má. Jednu z nich, venovanú zaujímavým úlohám z matematiky, prezentujeme v časti Obľúbené internetové adresy. Možno sa nám podarí motivovať aj ďalších učiteľov...

Ukážka úlohy zo zošita: Aj niektorí učitelia majú svoje webové stránky. Často na nich zverejňujú zábavné úlohy a príklady k predmetom, ktoré učia. Nájdi webovú stránku pána učiteľa Ladislava Végha, učiteľa matematiky a informatiky. Potráp sa zaujímavými matematickými úlohami, ktoré na jeho stránke nájdeš.

[obrázok: Ukážka zo zošita]

Počas predchádzajúcich aktivít sme so žiakmi prešli alebo našli niekoľko zaujímavých a užitočných stránok. Žiakov učíme i spôsob, ako si adresy stránok uchovávať.

V ďalších častiach zošita sa žiaci naučia ako prechádzať medzi jednotlivými stránkami, ako sa vrátiť na stránku predchádzajúcu, alebo stránku obnoviť. Na webových stránkach hľadáme a získavame rôzne informácie ako sú texty, obrázky, či súbory.

Ukážka úlohy zo zošita: Pomocou nástroja Hľadaj nájdi na webovej stránke www.osobnosti.sk v časti spisovatelia odkaz na Ľudmilu Podjavorinskú. Poznáš nejakú jej knižku? Určite áno. Presvedčíš sa o tom, keď klikneš na jej odkaz.

[obrázok: Ukážka zo zošita]

Internet ako nástroj na komunikáciu

Elektronickej komunikácii prostredníctvom e-mailu sa venujeme v dvoch kapitolách zošita. V prvej, Elektronická pošta I., sa žiak naučí elektronický list napísať a odoslať, prečítať doručený list a odpovedať naň. Druhá, Elektronická pošta II., je plná námetov na aktivity, pri ktorých sa elektronická pošta dá použiť.

V jednej kapitole zošita ponúkame niekoľko námetov na aktivity, pri ktorých sa žiak môže použitím elektronickej pošty zabaviť.

Ukážka úlohy zo zošita: Zahrajte sa so spolužiakmi na pátračov. Pravidlá: Každý hráč dostane od učiteľa jedno číslo. Úlohou hráčov je pomocou elektronických listov zistiť od ostatných spoluhráčov mená tých, ktorí majú o jedno menšie a o jedno väčšie číslo, ako majú oni sami. V listoch sa však hráči nesmú spýtať otázky Aké máš číslo?, ani Máš číslo...?.

Internet (nie len) pre zábavu

Druhú skupinu zas tvoria stránky, ktoré sa dajú využiť na iných predmetoch alebo pri domácej príprave do školy. Úlohy k tejto téme nájdu žiaci v kapitole Internet v škole, škola na internete.

V zošite prezentujeme rôzne webové stránky. Jednu skupinu stránok tvoria zábavné stránky. Žiaci sa s nimi stretnú v úlohách v kapitole Ihrisko.

V rámci úloh sa žiaci môžu stretnúť napr. s populárnou stránkou www.harrypotter.sk, kde sa môžu stať žiakmi čarodejníckej školy, môžu riešiť zápalkové hlavolamy na stránke brainden.com/hlavolamy/. Iný populárny hlavolam – sudoku – zase môžu riešiť na stránke www.pravda.sk/sudoku.asp.

Ukážka úlohy zo zošita: Medzi hlavolamy, ktoré sa tešia veľkej popularite, určite patrí Sudoku. Môžeš ho riešiť priamo na internete. Denník Pravda na svojej stránke www.pravda.sk/sudoku.asp ponúka každý deň nový hlavolam. Vyrieš hlavolam. Ak nevieš pravidlá, určite ich na stránke nájdeš. Svoje riešenie si môžeš priamo na stránke overiť. Tajničku – označený riadok hlavolamu – môžeš poslať do redakcie Pravdy a zapojiť sa do súťaže.

[obrázok: Ukážka zo zošita]

Druhú skupinu tvoria stránky, ktoré sa dajú využiť na iných predmetoch alebo pri domácej príprave do školy. Úlohy k tejto téme nájdu žiaci v kapitole Internet v škole, škola na internete.

Úlohy v tejto časti ponúkajú inšpirácie pre predmety biológia (stránky zoologických záhrad, liečivých rastlín), matematika (napr. interaktívne aktivity na stránke www.matika.sk, korešpondenčný matematický seminár MAXS a medzinárodná súťaž KLOKAN), história a geografia (stránka Slovenského národného múzea, stránka stratenej lesnej železnice v Malých Karpatoch), hudobná výchova, šport a fyzika.

Ukážka úlohy zo zošita: Môže dať futbalista z rohového kopu gól? Svoju odpoveď si over pomocou pokusu Magnusov efekt, ktorý nájdeš na webovej stránke www.infovek.sk/predmety/fyzika/ v časti Dielňa. Vyskúšaj aj iné pokusy, ktoré tu nájdeš.

[obrázok: Ukážka zo zošita]

Internet a bezpečnosť

Pretože internet v sebe skrýva aj mnohé nástrahy, osobitnú pozornosť v zošite venujeme bezpečnosti. Vždy, keď je to potrebné, uvádzame základné pravidlá bezpečného používania internetu. Všetky potom opakujeme a zdôrazňujeme aj v samostatnej prehľadnej časti na konci zošita.

Internet nikto nevlastní a ani neriadi. Nikto nekontroluje, akú ľudia ho používajú, či sú informácie na stránkach aktuálne, a či sú vôbec pravdivé. Aj na tieto riziká žiakov v zošite upozorňujeme. Aktuálnosti informácií na stránkach sa venujeme v časti Obľúbené internetové adresy, v časti venovanej komunikácii prostredníctvom elektronickej pošty upozorňujeme na základné pravidlá slušnosti v e-mailovej komunikácii.

Osobitnú pozornosť venujeme otázke rešpektovania intelektuálneho vlastníctva na texty, obrázky a pod., ktoré sú na internete prístupné, a to v časti Vyhľadávanie informácií na webovej stránke.

Naplnenie osnov

Tematický zošit Tvorivá informatika – 1. zošit s internetom pokrýva prevažnú väčšinu tém osnov pre nižšie triedy osemročného gymnázia, zameraných na používanie internetu. Najdôležitejším cieľom zošita je motivovanie žiaka pre používanie opisovaných služieb internetu. Postupujeme pri tom od prvých, najzákladnejších krokov, a tieto postupne rozširujeme.

Aktivitami v zošite sa snažíme rozvíjať zručnosti, a to používať internet:

 • na vyhľadávanie informácií a zdrojov,
 • na komunikáciu so spolužiakmi, učiteľmi,
 • a na podporu učenia,

rozvíjať schopnosti:

 • komunikovať s inými,
 • vedieť vyhodnocovať získané informácie,
 • a rozumieť legálnosti a etike pri používaní informácií

a naučiť a upevňovať pojmy:

 • práca na internete – webový prehliadač,
 • vyhľadávanie informácií na internete,
 • používanie informácií z internetu (typy informácií, ukladanie, kopírovanie – etika),
 • aktivity na internete, portály, firmy,
 • elektronická pošta (posielanie, prijímanie pošty),
 • bezpečnosť, netiketa (vírusy).

Technické detaily

Programov, pomocou ktorých môžeme používať internetové služby, je veľmi veľa. V zošite nedávame žiadne odporúčania na používanie niektorého z nich, nevenujeme sa nácviku používania funkcií žiadneho konkrétneho. Rovnako sa nevenujeme technickým detailom, napríklad, zakladaniu e-mailovej schránky či inštalovaniu zásuvných modulov do webového prehliadača, a pod. Výber ponechávame na učiteľovi. Naším cieľom je naučiť žiaka rozumieť nástrojom a priviesť ho k pochopeniu práce s nimi tak, aby bol schopný používať ktorýkoľvek program. Na uľahčenie práce tým žiakom, ktorí sa v praxi stretnú s niektorým anglickým programom, uvádzame v závere zošita krátky prekladový slovníček najpotrebnejších výrazov.

Záver

Internet sa mení veľmi rýchlo. Mení svoju tvár, svoj obsah rýchlejšie ako zo dňa na deň. Už krátko po vydaní zošita niektoré z webových stránok, o ktorých v ňom píšeme, zmenili svoj dizajn i štruktúru. Bola by však škoda iba kvôli tomu vynechať niektorú z ponúkaných aktivít. Informácie o potrebných úpravách alebo námety na náhradné aktivity môžu učitelia, používajúci zošit Tvorivá informatika – 1. zošit s intrernetom nájsť na tejto webovej stránke venovanej tomuto zošitu. Webová stránka ponúka učiteľom aj priestor na diskusiu a výmenu skúseností s používaním zošita. Privítame a radi na nej uverejníme i námety na iné, ďalšie aktivity.

PaedDr. Andrea Hrušecká, Mário Varga
10.3.2008